Công Văn 6475/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT ấn định của cơ quan hải quan – Công ty TNHH Asuzac ACM

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6475/CTBDU-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT ấn định của cơ quan hải quan

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ASUZAC ACM
Địa chỉ: số 1A đưòng số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tinh Bình Dương
MST: 3700626775

     Cục Thuế nhận được văn bản số 02/CV-ACM ngày 31/03/2023 của Công ty về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

     Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

     – Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

     + Tại khoản 2 Điều 42 quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

     “Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

     – Căn cứ Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT:

     “6. Số thuế GTGT đã nộp theo Ouyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế. ”

     – Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT:

     “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. ”

     – Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư sôd 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

     – Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/972021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

     + Tại khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 28 hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT.

     + Tại Điều 32, Điều 33; Điều 34 hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

     Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

     Trường hợp Công ty có phát sinh số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế thì được khấu trừ toàn bộ. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

     Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC; Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC và Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

     Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tinh hình hoạt động kinh doanh thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

     Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 4 Cục Thuế tinh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3899678) cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

     Trên đây là ý kiến cùa Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện.

     Nơi nhận:

     – Như trên;

– BLĐ Cục (email);

– Phòng TTKT số 1-5(email);

– Lưu VP; TTHT (Khang)

Ngày đăng: 14:00:28 18/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:39:42 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan