Công văn 973/CTBDI-TTHT ngày 28/3/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH Nhà đẹp Đông Dương V/v kỳ Quyết toán thuế TNDN

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– ——————–
Số: 973/CTBDI-TTHT Bình Định, ngày tháng 03 năm 2023
V/v kỳ Quyết toán thuế TNDN.

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà đẹp Đông Dương.
ĐC : 19 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

   Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn số 001/CV-NDDD ngày 10/03/2023 của Công ty TNHH Nhà đẹp Đông Dương ( gọi Công ty) hỏi về gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 vào năm 2023.

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về kỳ tính thuế như sau:

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo trình bày Công ty mới thành lập tính đến 31/12/2022 thì kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2022 có thời hạn ngắn hơn ba tháng thì Công ty được cộng với kỳ kế toán của năm kế tiếp 2023.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời để Công ty TNHH Nhà đẹp Đông Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
-Lãnh đạo Cục Thuế;
– Các Phòng KTNB, NV-DT-PC;
– Website Cục Thuế Bình Định;
– Lưu: VT, TTHT.

 

Ngày đăng: 15:42:45 29/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:37:00 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan