Công văn 37935/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37935/CTHN-TTHT

V/v quy định về hóa đơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương
(Địa chỉ: Phòng 303, tầng 30, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội – MST: 0100520796)

  Trả lời văn bản số 12/2023/CV-TĐĐD ngày 05/5/2023 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc cấp mật khẩu đăng nhập hóa đơn điện tử, Cục Thụế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Điều 13 quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

  “1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, riêng trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

     2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.2) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sình là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

  – Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

  + Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử cố mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

  Sau khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế phí khác (nếu có), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.

  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã… ”

  Căn cứ Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 05/10/2021 của Tổng cục Thuế quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị đinh số 123/2020/NĐ-CP. 

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Trường hợp Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đon thì thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghi cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN- PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP.

  Trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng làn phát sinh thực hiện theo hưóng dẫn tại Điều 12 Quyết đinh số 1447/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

  Đề nghị Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vương mắc, Tổng công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – kiểm tra số 7 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT7;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 09:48:08 02/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:50:41 02/06/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan