Công văn 1875/CCTTP-TTTBTK ngày 03/4/2023 của CCT TP Quy Nhơn trả lời Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Thịnh v/v giải đáp chính sách thuế

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ TP.QUY NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1875/CCTTP-TTTBTK  ———————-
V/v giải đáp chính sách thuế Quy Nhơn, ngày 03 tháng 04 năm 2023

 

Kính gửi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Thịnh

      Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn nhận được Văn bản số 05/DNQT-CV của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Thịnh, MST: 4101542373; Địa chỉ: Lô 20-6 Nguyễn Bính, khu đô thị mới An Phú Thịnh, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, ĐT: 0911292557.

       Nội dung hỏi về việc điều chỉnh giảm tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thu hộ cho bên Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất.

       Vấn đề này, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn có ý kiến như sau:

      Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính quy định về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp như sau:

       “ Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp
       1. Đối với hóa đơn điện tử:

       b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .”

       Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Thịnh bán hồ sơ tham gia đấu giá thu hộ tiền cho bên có tài sản đấu giá là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất đã lập phiếu thu giao cho khách hàng, sau đó tiếp tục lập hóa đơn GTGT kê khai nộp thuế đối với khoản tiền bán hồ sơ. Trường hợp này, Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo mẫu 04/SS-HDĐT tại phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đồng thời, khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định.

Nơi nhận :
– Như trên;
-Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;
– Lãnh đạo Chi cục Thuế;
– Đội NVKK;
– Đội KT1;
– Lưu VT, TTTB

 

Ngày đăng: 09:04:19 07/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:06:54 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan