Công văn 621/CTBDI-TTHT Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH SX TM Tổng hợp Khánh Hưng v/v điều chinh hóa đơn có sai sót

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
————- ————–
Bình Định, ngày 07 tháng năm 2023
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót.

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM tổng hợp Khánh Hưng
Địa chỉ: Lô 8-9 Hoàng Văn Thái, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định


Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn không số ngày 24/12/2022 (ngày nhận 27/02/2023) của Công ty TNHH SX TM tổng hợp Khánh Hưng (Công ty) hỏi về điều chỉnh hóa đơn sai sót. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai:

“2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bánphát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp theo trình bày Công ty TNHH SX TM tổng hợp Khánh Hưng, tháng 1/2023 Công ty có làm lại giấy phép kinh doanh mới và thay đổi lại địa chỉ trụ sở chính của Công ty, nhưng đến cuối tháng 02/2023 Công ty mới thông báo cho nhà mạng cung cấp chữ ký số để thay đổi lại thông tin địa chỉ mới.

Trong thời gian từ cuối tháng 01/2023 đến đầu tháng 02/2023 Công ty có phát hành hóa đơn điện tử cho người mua vẫn còn theo thông tin địa chỉ cũ, thì: Công ty có văn bản thỏa thuận với người mua về việc hóa đơn có sai sót đồng thời lập lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn có sai sót theo quy định trên.


Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời để Công ty TNHH SX TM tổng hợp Khánh Hưng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

-Lãnh đạo Cục Thuế;
-Phòng KTNB;
– Website Cục Thuế:
– Lưu: VT,TTH

Ngày đăng: 10:54:05 10/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:40:15 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan