Công văn 2326 /TCT-CS v/v thuế suất thuế GTGT khi không làm tờ khai hải quan

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2326 /TCT-CS
V/v chính sách thuế
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải Minh Phú

(Đ/c: Xóm 10 Liên Minh, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. tỉnh Nam Định)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/2023/CV-MP ngày 3/4/2023 cúạ Công ty TNHH Vận tải Minh Phú về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/Q1113 ngày 19/6/2013) quy định về thuế suất;

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định về thuế suất;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế suất 0%;

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa. dịch vụ xuất khấu;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dần về thuế suất 10%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải Minh Phú bán dầu cho đối tác nước ngoài không có tờ khai hải quan thì áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Vận tải Minh Phú biết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (đề b/c);

– Cục Thuế tỉnh Nam Định;

– Vụ PC-TCT;

– Lưu: VT,CS(3b).

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 08:56:40 24/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 14:35:09 27/06/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan