Công Văn 3723/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế – Công ty TNHH Kahohu Lighting Solutions Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3723/CTBDU-TTHT

V/v Chính sách thuế

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY TNHH KAHOKl LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: Lò C3.6. đường D1, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

MST: 3702075925

        Cục Thuế nhận được văn bản số OI23/CV-XNLHD ngày 09/02/2023 của CÔNG TY TNHH KAHÓKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM (gọi tắt là “Công ty”) vuớng mẳc về việc chính sách thuế. Qua nội dung văn bản của Công ty, Cục Thuế có ý kiển nhu sau:

       Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế trả lời như sau:

       – Căn cứ Điều 30 Nghị định sổ 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính Phủ quy định về quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

       “5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và cấc trường hợp không làm thù tục hải quan do Bộ Tài chinh quy định

       … 7. Doanh nghiệp chế xuấtt khi được phép kinh doanh hoạt động mua hán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phi liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vục lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chề xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chê xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”…

       – Căn cứ Điều 24 Nghị định sổ 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phu quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

       “Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

       1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đâv.

       a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đển chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ:

       b) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưngg khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhò hơn) và tồ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn:

       c) Lâp sai lọai hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy đjinh truớc khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại tru sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

       …

       – Căn cứ Nghị định số 123/2020/NiM’P ngày 19 tháng 10 nãm 2020 cùa Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ như sau;

       + Tại Điều 8 Loại hóa đơn quv định như sau:

       “Điều 8. Loại hóa đơn

       Hóa đơn quy định tại Nghị định nàv gồm các loai sau:

       …2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

       …b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cắp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa. cung ứng dịch vu giữa các tô chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa. cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan “

       + Tại Điều 19 Xừ lý hóa đơn có sai sôt quy định như sau:

       “Điều 19 Xứ lý hóa đơn có sai sót

       …2. Trường hợp hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện từ không có mã cùa cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

       …b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quỵ cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sừ dụng hóa đơn điện tử như sau:

       „,b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thav thế cho hóa đơn điện từ có sai sót trừ trường hơp người bàn và người mua có thỏa thuận về việc lâp văn bàn thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thi người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thề hóa đơn đã lập có sai sót.

       Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điên từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu ,. số… ngày… tháng… năm

       Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chitnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sứ dụng hóa đơn điện từ không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới dể gửi cho người mua (đối với trường hợp sứ dung hóa đơn đjiên tứ có mã cùa cơ quan thuế)

       …

       – Căn cứ Điều 77 Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC ngàỵ 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy dịnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuẩt khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối cùa DNCX:

       ‘1. DSCX được thực hiện mua bàn hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt dộng mua bán hàng hóa tụi Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/ND-CP ngày 12/2/2007 của Chinh phủ phải thực hiện hạch toán riêng, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất; phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khấu, quyền phân phối.

       2. DSCX chịu trách nhiêm thực hiện nghĩa vụ thuế về các nghĩa vụ tài chính khác đổi với việc thực hiện hoạt động mua bàn hàng hoá và các hoạt động liên quan trưc tiểp đến mua bán hàng hoá theo quy định của pháp luật. Các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chinh khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DSCX không áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của DSCX.

– Căn cử Khoản 53 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sứa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra. giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

       “53. Khoản 4 Điều 77 được sửa đổi, bố sung như sau:

       4.Sừ dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khấu của DSCX

       a) DNCX thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa để kê khai nộp thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khuất. quyền nhập khẩu.

       b) Khi DSCX mua hàng hóa từ doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa thực xuất hóa đơn GTGT cho DSCX, trên hóa đơn ghi rõ thuế suêts thuế GTGT theo quy định cùa pháp luật.

       c) Khi xuất khẩu DSCX phát hành hóa đơn như doanh nghiệp nội địa khác có hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đảm bảo đủ điều kiện quy định về hoàn thuế. “

       Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trá lời theo nguyên tắc như sau:

  • Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất hoạt động theo quy chế của doanh nghiệp chế xuất, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa. cung cấp dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.
  • Trường hợp ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Công ty còn được cấp phép để thực hiện hoạt động quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT điện tử đối với hoạt động nói trên và phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa, thực hiện mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và phài bổ trí khu vực riêng lưu giữ hàng hóa nhập khẩu theo quyền nhập khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định cùa pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty có thể kham thảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được đăng tải trên website http://binhduong.gdt.gov.vn hoặc liên hộ với phòng Thanh tra kiểm tra sổ 01 (số điện thoại: 0274 3.833.159) cung cấp hồ sơ tài liệu để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • BLĐ Cục (mail);
  • TTKT 1-5 (maií);
  • Lưu VT, TTHT (Lập)

Ngày đăng: 16:15:49 10/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:52:44 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan