Công Văn 4501/CTBDU-TTHT hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn thương mại – Công ty TNHH DSM Nutritional Product Việt Nam.

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4501/CTBDU-TTHT

V/v điều chỉnh hóa đơn thương mại điện tử

Bình Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS VIỆT NAM.

Địa chỉ: số 9 VSIP II-A, đường số 14, Khu công nghiệp Việt Nam- Singap, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tinh Bình Dương

Mã số thuế:3700376726

         Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn 01-03/2023/PA/DNP ngày 06/03/2023 của CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS VIỆT NAM. (viết tắt “Công ty”) về điều chỉnh hoá đơn thương mại điện tử. Qua nội dung công văn cùa Công ty, Cục Thuế có ý kiến như sau:

         – Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/ỌH14 ngày 13 tháng 2019 của Quốc hội quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

         “1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cùa kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

         2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

         3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

         a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

         b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

         4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

         a. Tờ khai bổ sung;

         b. Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan… ”

– Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định:

         “4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

         Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

         Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

         Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai sót tương ứng.

         b. Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiên thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

         Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn. ”

         – Căn cứ Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính như sau:

         “6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phù và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mau số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm ”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định sổ 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). ”

         Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Công ty như sau:

         Trường hợp tại thời điểm tháng 3/2022, Công ty thực hiện lập hoá đơn GTGT (hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP) cho hàng hoá xuất khẩu, sau đó chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định sô 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì khi phát hiện hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có sai sót thì thực hiện lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót và thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định tại Điều 47 Luật Ọuản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về điều chỉnh, kê khai hoá đơn thương mại có sai sót: Công ty điều.chỉnh hoá đơn thương mại ở khâu xuất khẩu theo quy định của các điều ước quốc tế về xuất nhập khẩu hàng hoá, Cục Thuế không thực hiện quản lý vê hoá đơn thương mại, do đây là chứng từ Công ty tự thiết kế, tự sử dụng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật về thuế.

         Trường hợp Công ty có lập có hoá đơn thương mại để điều chỉnh doanh thu trong kỳ xuất khẩu thì Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/Q1114 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

         Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị liên hệ và gửi hồ sơ tới Phòng Thanh – Kiểm tra số 3 (Liên hệ: 0274.3825030) để được hỗ trợ giải quyết.

         Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời Công ty biết để thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • LĐ Cục Thuế (Email b/c);
  • TTK.T1…5 (Email);
  • Lưu: VT; phòng TTHT (Duy).

 

Ngày đăng: 09:36:26 16/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:47:34 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan