Công văn 30382/CTHN-TTHT v/v gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30382/CTHN-TTHT

V/v gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Cốc Cốc

(Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà đa năng ICON4, số 243A Đê La Thành – Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội – MST: 0102963440)

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 0425/2023/CV-CC ngày 25/04/2023 của Công ty TNHH Cốc Cốc (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 của Chính phủ quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023:

  + Tại Điều 3 quy định về đối tượng được gia hạn:

  1. Doanh nghiệp, tô chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh đọanhừong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

  Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thụ tưởng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  1. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. ”

  Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cốc Cốc trong năm 2022 và năm 2023 không, phát sinh doanh thu từ các ngành, lĩnh vực được gia hạn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP hoặc không phải là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quy định tại Khoản 4 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.                              

 Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Cốc Cốc được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TKT1;
  • Phòng DTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 10:59:55 15/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 11:00:35 15/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan