Công văn 53492/CTHN-TTHT v/v hướng dẫn chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 53492/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP Colas Rail

(Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0107588112)

Trả lời công văn không số ngày 16/6/2023 của Công ty CP Colas Rail (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế GTGT và TNDN đối vơi các chi phí phát sinh trong thời gian gia hạn do bị chậm tiến độ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội:

  + Tại Điều 292 quy định các loại chế tài trong thương mại như sau:

  “Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại

 1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
 2. Phạt vi phạm.
 3. Buộc bồi thường thiệt hại.
 4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
 5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
 6. Huỷ bỏ hợp đồng.
 7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. ”
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội:

  + Tại Khoản 1 Điều 146 quy định thưởng, phạt hợp, bồi thường thiệt hại như sau:

  “Điều 146. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

 1. Thưởng; phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.
 1. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong các trường hợp như sau:

a) Do nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị gián đoạn, thực hiện chậm tiến độ, gặp rủi ro, điều phối máy, thiết bị, vật liệu và cấu kiện tồn kho cho bên nhận thầu;

b) Bên giao thầu cung cấp tài liệu, điều kiện cần thiết cho công việc không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng làm cho bên nhận thầu phải thi công lại, tạm dừng hoặc sửa đổi công việc;

c) Trường hợp trong hợp đồng xây dựng quy định bên giao thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, các yêu cầu khác mà cung cấp không đúng thời gian và yêu cầu theo quy định;

d) Bên giao thầu chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

  + Tại Khoản 1 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

  “Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chỉ để lập chứng từ chi tiền.

  Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

  + Tại Khoản 9 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT như sau:

  “9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

b) Trường hợp xây dựng; lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng’, lẳp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT. ”

 • Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

  + Tại tiết m khoản 2 Điều 5 quy định về doanh thu như sau:

  “m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

 • Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. ”

  + Tại Khoản 13 Điều 7 quy định về thu nhập khác như sau:

  ’73. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sình cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chỉnh), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

   Trường hợp Nhà thầu bị chậm tiến độ, chủ đầu tư gia hạn thời gian và thanh toán cho các chi phí phát sinh liên quan trong hợp đồng quy định là tính vào giá hợp đồng thì các khoản chi phí phát sinh do gia hạn thời gian được xác định phải chịu thuế GTGT, giá tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Doanh thu tính thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại tiết m khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT- BTC.

  Trường hợp Nhà thầu bị chậm tiến độ, chủ đầu tư gia hạn thời gian và thanh toán cho các chi phí phát sinh liên quan trong hợp đồng xác định là khoản bồi thường thiệt hại theo quy định Điều 292 Luật thương mại và Điều 146 Luật xây dựng thì khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền hỗ trợ nhận được thì lập chứng từ thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT- BTC.

  Doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng tính vào thu nhập khác theo quy định tại Khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

  Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế nếu còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Colas Rail được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Phòng NVDTPC;
 • Phòng TKT2;
 • Website Cục thuế;
 • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:40:07 29/07/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:40:07 29/07/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan