Công văn 13181/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13181/CTHN-TTHT

V/v quy định về hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam, MST: 2500150631
(Địa chỉ: Thôn Phú Nhị, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội)

    Trả lời văn bản số 1517950CV/IRV của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 7 quy định về hồ sơ khai thuế:

“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng sổ thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế… ”

   Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội hộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…

+ Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

“1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bản tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giaọ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã & thu được tiền hay chưa thu được tiền..

    Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

+ Tại Điều 24 quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

    Căn cứ Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chinh:

+ Tại Tiểu mục 4254, Mục 4250, Tiểu nhóm 0118, Nhóm 0110 quy đinh về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân).

    Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ,, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị đỊnh số 123/2020/NĐ-CP.

    Trường hợp Công ty lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định so 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

    Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

    Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế, liên hệ với đơn vị quản lý thuế trực tiếp , để được hướng dẫn cụ thể.

    Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

    Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT2;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 10:29:23 27/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:49:13 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan