Công văn 12768/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12768/CTHN-TTHT

V/v quy định về hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà MST: 0100776445
(Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

    Trả lời văn bản số 14/CV-SH/2023 của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    Căn cứ Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hơp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này… ”

+ Tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn.

+ Tại Điều 15 quỵ định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

  1. Doanh nghiệp, tố chức kinh tể, tể chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nổi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này… ”

     Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 13 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

4. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc… ”

     Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điềụ của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngàỵ 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn:

“1. Hóa đơn điện tử

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đom khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY… ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

    Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

    Trường hợp Công ty có Chi nhánh là đon vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc. Trên hóa đơn thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế người bán là của đơn vị phụ thuộc.

    Trường hợp đơn vị phụ thuộc không đăng ký sử dụng hóa đơn riêng thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đơn vị phụ thuộc sử dụng hóa đơn của Công ty làm căn cứ thanh toán cho người mua. Trường họp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn, hai ký tự cuối trong ký hiệu hóa đơn là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

    Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

    Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường họp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ vói Phòng Thanh tra – kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

    Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT5;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế; 
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 09:46:25 27/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:49:42 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan