Công văn 5294/CTBDU-TTHT hướng dẫn lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa đơn xuất khẩu – Công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5294/CTBDU-TTHT

V/v lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công Ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

MST: 3700403867.

        Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 51/CV-T.A.C ngày 14/03/2023 của Công Ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An ( sau gọi “Công ty”) về lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu. Qua nội dung công văn của Công ty, Cục Thuế có ý kiến như sau:

        Căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

        “c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khấu) khi xuất khấu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

        Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu. ”

        Căn cứ quy định nêu trên thì thời điểm lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là sau khi làm xong thủ tục hải quan. Do đó tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thì chưa lập hóa đơn GTGT.

        Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty có thể kham thảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được đăng tải trên website http://binhduonu.izdt.gov.vn hoặc liên hệ với phòng Thanh tra kiểm tra số 05 (số điện thoại: 0274 3.824.241) cung cấp hồ sơ tài liệu để được hướng dẫn cụ thể.

        Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện.

        Nơi nhận:

  • Như trên;
  • BLĐ Cục (mail);
  • TTKT 1-5 (mail);
  • Lưu VT, TTHT (Lập)

Ngày đăng: 14:50:12 29/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:45:56 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan