Công Văn 6220/CTBDU-TTHT hướng dẫn hóa đơn điện tử – Công ty liên doanh Điện lanh Panasato

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6220/CTBDU-TTHT

V/v hóa đơn điện tử

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY LIÊN DOANH KHO LẠNH PANASATO
Địa chỉ: Số 1, đường 20, khu công nghiệp Sóng Thần 2,Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Mã số thuế:3700379325

        Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 04/2023/CV ngày 04/04/2023 của CÔNG TY LIÊN DOANH KHO LẠNH PANASATO (viết tắt “Công ty”) về hoá đơn điện tử. Qua nội dung công văn của Công ty, Cục Thuế có ý kiến như sau:

        Căn cứ điểm a, Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về số lượng hàng hóa, dịch vụ trên hoá đơn điện tử như sau:

        “- Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dich vụ xuất theo kỳ phát sinh, đươc sử dung bảng kê để liệt kê các loai hàng hóa, dịch vu đã bán kèm theo hóa đơn: bảng kê đươc lưu giữ cùng hóa đơn để phuc vu việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

        Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng… năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng ” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm ”

        Căn cứ các trích dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Công ty như sau:

        Trường hợp Công ty có dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh thì được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

        Trên hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng… năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”.

        Đề nghị Công ty căn cứ thực tế ngành nghề kinh doanh, dịch vụ cung cấp cho các đối tác, đối chiếu với các quy định trích dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định.

        Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị liên hệ và gửi hồ sơ tới Phòng Thanh – Kiểm tra số 5 (Liên hệ: 0274.3824241) để được hỗ trợ giải quyết.

        Trên dây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời Công ty biết để thực

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • LĐ Cục Thuế (Email b/c);
  • P.TTKT1 …5 (Email);
  • Lưu: VT; phòng TTHT (Duy)

Ngày đăng: 11:52:27 10/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:42:05 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan