Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT v/v hóa đơn điện tử

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 8999/CTTPHCM-TTHT
V/v hóa đơn điện tử
TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/5/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2121/TCT-CS hướng dẫn về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về hướng dẫn cách lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, đề nghị các cơ sở kinh doanh thực hiện theo Công văn số 8732/CTTPHCM-TTHT ngày 12/7/2023 của Cục Thuế.

2. Về lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định, hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.

3. Về lập hóa đơn chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và đối với các khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT với thuế suất 8% đã bán trong năm 2022 nhưng từ 01/01/2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu thương mại thì:

+ Trường hợp số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022 thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh  nội dung giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo pháp luật hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn.

+ Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022 thì người bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh và áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% tại thời điểm bán hàng.

3. Đối với các nội dung hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khác với hướng dẫn tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế thì kể từ ngày 29/5/2023 trở đi, cơ sở kinh doanh thực hiện theo Công văn số 2121/TCT-CS.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các nội dung trên để người nộp thuế trên địa bàn thành phố được biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì người nộp thuế liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Thuế (để b/c);
 BLĐ Cục Thuế (để b/c);
– Các CCT, Phòng, Trung tâm thuộc Cục Thuế
 (để gửi thông tin đến người nộp thuế);
– Đăng trên website, hcmtax;
– Lưu VT, TTHT.

 

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 11:05:24 25/07/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 11:05:24 25/07/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan