Công văn 40821/CTHN-TTHT v/v kê khai thuế GTGT đầu vào

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40821/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Tema (HCM) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
(Địa chỉ: Lô 88, Khu A, Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
MST: 3600253135-002)

  Trả lời văn bản số TMHCM 02.2023/CTHN ngày 12/04/2023 của Công ty TNHH Tema (HCM) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

  + Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC):

 1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phấp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khấu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

  1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật kiện hành như séc, ủy nhiệm chỉ hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang.tài khoản bên bán);… ”

  Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  • Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.
  • Về việc Công ty TNHH Tenma (HCM) ủy quỵền ký các hợp đồng lao động không thuộc thẩm quyền hưởng dẫn của Cơ quan thuế.

  Đề nghị Công căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc Bệnh viện có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh kiêm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Tema (HCM) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội được biết.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TKT 2;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 14:29:05 15/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 14:29:05 15/06/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan