Công Văn 4280/CTBDU- TTHT hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4280/CTBDU- TTHT

V/v hướng dẫn chứng từ khấu trừ
thuế TNCN

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY CÓ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Đ/c: Lô E3-E4, Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 3700521162

         Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 204/2023/CV-NS ngày 23/2/2023 của Công ty cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”)về việc hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

         Qua nội dung văn bản nêu trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

         Căn cứ Khoản 1 Mục IV Văn bản số 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/20 Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán thuế TNCN:

         “1. 1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

         Tại điểm b tiết 9.2 và điểm b tiết 9.9 Khoản 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

         Tại Khoản 2 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

         Theo đó hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:

         a) Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gôm:

         – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT – TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

         – Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK- QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư sổ 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

         – Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).

         – Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận cùa người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

         

         b) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau:

         – Tờ khai thuyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

         – Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

         …

         c) Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. ”

         Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty về nguyên tắc như sau:

         Trường hợp nêu người nộp thuế thực hiện hồ sơ kê khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân thì người nộp thuế thực hiện kê khai đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Mục IV Văn bản số 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 của Bộ Tài chính nêu trên.

         Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật để áp dụng thực hiện theo quy định.

         Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được đăng tải trên website http://binhduong.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 5 (sđt: 0274. 3824241), cung cấp thông tin, hồ sơ để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

         Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên ;
  • BLĐ Cục Thuế (Email B/c);
  • P. TTKT 1…5(Email);
  • Lưu: VP, TTHT(Ngân)

 

Ngày đăng: 11:19:48 13/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:31:27 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan