Công văn 1500/TCHQ-TXNK ngày 04/4/2023 về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1500/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư A&B.
(Địa chỉ: Số 45 Phố Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23-01 ngày 15/2/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia xuất khẩu sau đó tái nhập trở lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng bia thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

  Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế TTĐB: “Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

  Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng bia của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất tái nhập quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nên không thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Do đó, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TTĐB khi tái nhập khẩu hàng hóa trở lại Việt Nam.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Đầu tư A&B được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:37:32 04/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:37:32 04/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan