Công văn hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Meta – số 4267/CCTKCQ7-TTHT của Chi cục thuế Khu vực Quận 7

 

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẬN 7 – HUYỆN NHÀ BÈ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Số: 426T/CCTKVQ7NB-TTHT
V/v chính sách thuế

Quận 7, ngày 16 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
Mã số thuế:
Địa chỉ:

Trả lời văn thư số 23062022CVT ngày 24/06/2202 (Công ty) hỏi về chính sách thuế, Chi cục Thuế khu vực Quận  – huyện Nhà Bè có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 8. Loại hóa đơn
Hóa đơn quy định tại Nghị định này gôm các loại sau:
…….
2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân nhú sau:
a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:
– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
– Hoạt động vận tải quốc tế,
– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
– Xuất khẩu Hàng hóa, cung cấp địch vụ ra nước ngoài.
…..”

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị dịnh số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:
+ Tại Điều 73 quy định các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam:

“Điều 73. Các tô chúc, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nên tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
1. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nên tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây goi là nhà cung cấp ở nước ngoài).
2. Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài.
…..”

+ Tại Điểm e Khoản 1 Điều 77 quy định về khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài:

“Điều 77. Khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài
1. Nhà Cung cáp. ở nuớc ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cáp qua Cống Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiến, như sau:
c) Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thụ nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.
c.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài nhận được.
c.2) Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà nhà cung cắp ở nước ngoài nhận được. ”

+ Tại Khoản 1 Điều 81 quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung câp ở nước ngoài:

“Điều 81. Trách nhiệm của các tô chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài
1. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam mua hàng hóa, địch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài mà nhà cung cấp ở nước ngoài không thực
hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Diễ Điều u 79 Thông tư này thì tổ chức mua hàng hoá, dịch vụ hoặc phân phối hàng hoá, dịch vụ thay cho nhà cung cấp Ở nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số 5 thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.”

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Giá trị gia tăng và Quản lý Thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị dịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bê sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
….
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông t số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
“Điều 15. Điều kiện khẩu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dân của Bộ Tài chính áp đụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phái sinh tại Việt Nam… ”.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua dịch vụ của Meta Platforms Ireland Limited (nhà cung câp nước ngoài) đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam (mã số thuế: 9000000327) thì không phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Meta Platforms Ireland Limited theo quy định tại Thông tư sô 103/2014/TT-BTC.
Hóa đơn mua dịch vụ do Meta Platforms Ireland Limited phát hành, cung cấp cho Công ty thuộc loại hóa đơn bán hàng, do đó, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT.

Chỉ cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè thông báo Công ty biết./.

Nơi nhận
– Như trên;
– Phòng Tuyên truyền — Hỗ trợ;
– Phòng NV-DT-PC;
– Lãnh đạo CCTKV;
– Các đội thuế;
Lưu: VT, TTHT (luphuong).
KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỚNGPhạm Thị Thanh Phượng

Ngày đăng: 11:47:04 07/10/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:13:00 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan