Công văn 14845/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14845/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Báo kinh tế & Đô Thị

(Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; MST: 0100820140)

   Trả lời công văn số 71/KTĐT-VP đề ngày 15/03/2023 của Báo kinh tế & Đô Thị hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

   – Căn cứ Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi hbán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người hán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ đế tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

   – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưứng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“’Điều 2. Đối tượng chịu thuế

    Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cả nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này. ”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

    Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

    Căn cứ quy định trên, trường hợp Báo kinh tế & Đô Thị thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định của pháp luật thì phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 4 Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

    Đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật thuế và căn cứ thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

    Trong quá trình thực hiện chinh sách thuế, trường hơp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.        

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT4;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 14:49:57 29/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:43:52 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan