Công văn 5694/CTBDU-TTHT hướng dẫn đơn vị tính trên hóa đơn – Công ty TNHH Toin Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5694/CTBDU-TTHT

V/v đơn vị tính trên hóa đơn

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TOIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B_1_CN, đường DE4&NE4A, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tính Bình Dương

MST: 3702169080

        Cục Thuế nhận được văn bản số 01/2023/TV-KT ngày 16/03/2023 cùa Công ty hỏi về đơn vị tính trên hóa đơn.

Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

+ Tại Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn:

“6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

        a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ.

        …

        – Đơn vị tính: Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác đinh tên đơn vi tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vi tính là đơn vi đo lường (ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m…). Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính ” mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.

– Căn cứ Điều 4 Nghị định 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức như sau:

  “Điều 4. Nguyên tắc và giá trị chuyển đổi đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức

        1. Việc chuyển đổi không làm thay đổi về giá trị đại lượng đo.

        2. Giá trị chuyển đổi của một số đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

        Trường hợp giá trị chuyển đổi theo đơn vị đo lường chính thức của đơn vị đo lường thông dụng khác chưa được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định này thì giá trị chuyển đổi của các đơn vị đo lường cổ truyền của Việt Nam được lấy theo giá trị trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, giá trị chuyển đổi của đơn vị đo lường khác được lấy theo giá trị trong “The International System of Units (SI)” – Hiệu đính lần thứ 8; năm 2006 cùa Viện Cân đo quốc tế (BIPM).

        3. Khi trình bày giá trị đại lượng đo, số chỉ và đơn vị đo lường chính thức phải trình bày trước, số chỉ và đơn vị đo lường thông dụng khác phải trình bày sau và để trong ngoặc đơn.

        Vi dụ: khi thể hiện khối lượng một (01) lượng vàng phải trình bày như sau: 37,5 g (1 lượng). ”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Công ty căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để tự xác định đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn cho phù hợp với quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đơn vị tính ghi trên hóa đơn đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đo lường, không làm thay đổi về giá trị đại lượng đo theo hướng dẫn nêu trên thì hóa đơn được coi là hợp lệ.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật để áp dụng theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 4 – Cục Thuế tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3899678) cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thưc hiện.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BLĐ Cục (email);

– Phòng TTKT số 1

– Lưu VP; TTHT (Khang)

 

 

 

Ngày đăng: 15:37:17 29/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:09:04 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan