Công văn 622/CTBDI-TTHT Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Ông/bà Nguyễn Kim Thanh v/v chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- ————–
Số: 622/CTBDI-TTHT Bình Định, ngày 7 tháng 3 năm 2023
V/v chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Ông/Bà Nguyễn Kim Thanh.
(Địa chỉ: 122/15, đường Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được Phiếu chuyển số 190/PC-TCT ngày 02/3/2023 của Tổng cục Thuế V/v hỏi đáp chính sách thuế qua Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính của độc giả Nguyễn Kim Thanh (phiếu hỏi đáp số 280223-28).

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm b2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

“b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông/bà Nguyễn Kim Thanh trong năm 2021 chỉ phát sinh thu nhập tại một Công ty A theo dạng cộng tác viên, không ký hợp đồng lao động, khấu trừ thuế 10%. Tháng 10/2022, ông/bà thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2021 thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi ông/bà cư trú là Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn (không phải Cục Thuế tỉnh Bình Định).

Lý do nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi ông/bà cư trú: Vì tại tháng 4/2022 (thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2021) ông/bà không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào và mãi cho đến tháng 8/2022 ông/bà mới ký hợp đồng lao động tại Công ty B do Cục Thuế tỉnh Bình Định quản lý.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời ông/bà Nguyễn Kim Thanh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, ông/bà vui lòng liên hệ số điện thoại 0256.3821944 Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT để được hỗ trợ, giải đáp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Phòng HKDCN, KTNB;
– Website Cục Thuế Bình Định;
– Lưu: VT, TTHT.

Ngày đăng: 11:17:46 10/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:39:21 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan