Công Văn 4232/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế – Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội Thất The One Bình Dương

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4232/CTBDU-TTHT

V/v chính sách thuế

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT

NỘI THẤT THE ONE BÌNH DƯƠNG

Đ/c: Lô A8, Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 0100385089-007

       Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản sổ 01/CV-THEONE ngày 28/2/2023 của Chi nhánh Công ty cổ Phần Thương mại và Sản xuất Nội Thất The One Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) về việc hướng dẫn chính sách thuế.

       Qua nội dung văn bản nêu trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

       – Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai xót:

       “2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

       …

       b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

       Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm ”

       – Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

       “Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

       3. Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện từ bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế. ”

– Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

       “Điều 7. Hồ sơ khai thuế

       4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

       a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

       Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm….”

       Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty về nguyên tắc như sau:

       Trường hợp nếu Công ty thực hiện hủy nhầm hóa đơn điện tử năm 2022 thì Công ty lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử hủy nhầm của năm 2022 kèm biên bản giải trình ghi rõ sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

       Trường hợp nếu Công ty kê khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nêu trên.

       Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật để áp dụng thực hiện theo quy định.

       Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thế tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được đăng tải trên website http://binhduong.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 5 (sđt: 0274. 3824241), cung cấp thông tin, hồ sơ để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

       Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời để Công ty được biết và thực hiện

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • BLD Cục Thuế (Email b/c);
  • TTKT 1 … 5 (Email);
  • Lưu: VP, TTHT (Ngân)

 

Ngày đăng: 10:03:35 14/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:27:58 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan