Công văn 46972/CTHN-TTHT v/v kê khai thuế GTGT cho trụ sở chính và chi nhánh

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46972/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế GTGT cho trụ sở chính và chi nhánh

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH SJ Thermal Vina
(Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Me Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội – MST: 0108677968)

  Ngày 07/06/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số SJVN2023/05/06 của Công ty TNHH SJ Thermal Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về kê khai thuế GTGT cho trụ sở chính và chi nhánh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

  “Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn, người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;

  – Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

  + Tại khoản 2 Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

  “Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

  1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bố số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bố số thuế phải nộp:

  – Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

  + Tại Khoản 8 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

  “8. “Đơn vị phụ thuộc ” bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện. ”

  + Tại Điều 12 hướng dẫn phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

  “Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

  1. Người nôp thuế có hoat động kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thưc hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ- CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản ly trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt đông kinh doanh.

  + Tại Điều 13 hướng dẫn khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

  “Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

  1. Các trường hợp được phân bổ:

d) Đơn vị phu thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điếm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

2. Phương pháp phân bể:

d) Phân bố số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

d.1) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (—) doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng nhân (x) với 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc 1% (đổi với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) với điều kiện tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất không được vượt quá so thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính. Trường hợp cơ sở sản xuất điều chuyển thành phẩm hoặc bán thành phẩm cho đơn vi khác trong nội bộ đế bán ra thì doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản xuất sản phẩm.

  1. Khai thuế, nộp thuế:

d) Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

  Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị phụ thuộc, địa điếm kinh doanh là cơ sở sản xuất và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi cỏ cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này….”

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có chi nhánh hạch toán phu thuộc tại Bắc Ninh khác nơi Cồng ty có trụ sở chính và thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế tập trung cho cơ quan thuế quản lý Công ty (trụ sở chính).và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Việc khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  Đề nghị Công ty TNHH SJ Thermal Vina căn cứ các quy đinh của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chinh sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH SJ Thermal Vina được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT1;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 10:04:42 17/07/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:04:42 17/07/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan