Công văn 30380/CTHN-TTHT v/v hóa đơn, chứng từ

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30380/CTHN-TTHT

V/v hóa đơn , chứng từ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Hòa Bình

(Địa chỉ: số 84, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội – MST: 0100276146)

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 88/2023/CV-HB ngày 12/04/2023 của Công ty TNHH Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc chuyển tài sản là máy móc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng về chi nhánh công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại tiết h Khoản 3 Điều 13 quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:

  “h) Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong củng một tổ chức, thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa. ”

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hòa Bình thực hiện điều chuyển tài sản cho Công ty TNHH Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng (là đơn vị hạch toán độc lập) thì Công ty TNHH Hòa Bình phải lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa và giao cho Công ty TNHH Hòa Bình – chi nhánh Đà Nẵng theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hòa Bình được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TKT5;
  • Phòng DTPC;
  • Website Cục Thuế; 
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 08:38:48 18/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 08:40:21 18/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan