CÔNG VĂN 3522 TCT-CS 2022 CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

    Số: 3522/TCT-CS
     V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 2tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 16/TTr-CTTPHCM ngày 20/4/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

– Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT.

– Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đối với một số trường hợp cụ thể.

– Căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ: “14. Thiết bị điện tử gia dụng là thiết bị điện tử dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử gia dụng bao gồm thiết bị điều hoà không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

1. Về giảm thuế GTGT đối với hoạt động thu hộ hãng vận tải nước ngoài

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Về giảm thuế GTGT đối với sản phẩm điện tử gia dụng

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 7169/BTC-TCT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về đề xuất của Bộ Tài chính: trường hợp hàng hóa được xác định là sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Tại công văn số 4206/BTTTT-KHTC ngày 14/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

“Theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phm phần mềm và phần cứng, điện tử thì “Thiết bị điện tử gia dụng là thiết bị điện tử dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng”. Trong đó, thiết bị điện tử là những thiết bị có cu tạo cơ bản bao gồm các linh kiện bán dn và các mạch điện tử tích hợp, hoạt động theo các nguyên lý điều khin của mạch điện tử.

Như vậy, đ xác định một sản phẩm có phải là thiết bị điện tử gia dụng theo pháp luật về công nghệ thông tin trước hết cn phải xem xét, đánh giá các thiết bị này có phải là thiết bị điện tử hay không. Các thiết bị nêu tại công văn số 7169/BTC-TCT chỉ có tên sản phẩm mà không rõ tính năng kỹ thuật cũng như công năng sử dụng. Vì vậy, cần căn cứ các quy định nêu trên và đặc tính kỹ thuật của tng sản phẩm đ xác định, phân loại sản phm theo đúng quy định của pháp luật và thực tin.

Trường hợp hàng hóa được xác định là sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng theo quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính.”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định.

3. Về giảm thuế GTGT đối với trường hợp thời điểm lập hóa đơn đặc thù

Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thời điểm lập hóa đơn đặc thù được quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– V
ụ CST, PC-BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ 
CHÍNH SÁCH

     Lưu Đức Huy

 

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

 

Ngày đăng: 15:00:59 03/01/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:27:30 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan