Công văn 27083/CTHN-TTHT v/v xử lý đối với khoản chi hộ phát sinh chênh lệch

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27083/CTHN-TTHT

V/v xử lý đối với khoản chi hộ phát sinh chênh lệch

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV

(Địa chỉ: Tầng 12, số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy, TP Hà Nội – MST: 0101196750)

  Trả lời văn bản số 20/CV-BAMC ngày 11/4/2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xử lý đối với phần chênh lệch thuế suất VAT 2% đối với các khoản chi phí chi hộ phát sinh trong năm 2022, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 1 ở Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…

  + Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

  1. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)… ”

  Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

  Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

  + Tại Điều 1 quy định về giảm thuế giá trị gia tăng:

1. Giảm thụế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này… ”

  + Tại Điều 3 quy đinh về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1. Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022..”

  Căn cứ Công văn số 47397/CTHN-TTHT ngày 05/6/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo.

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

  Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

  Trường hợp dịch vụ quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo thuộc đối tượng áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ nhưng lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

  Trường hợp Ngân hàng BIDV ký hợp đồng ủy thác về quản lý, xử lý tài sản với Công ty, Công ty ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, quản lý tài sản,… khi Ngân hàng thanh toán chi phí xử lý tài sản đảm bảo cho Công ty thì Công ty phải lập hóa đơn cho Ngân hàng. Ngân hàng BIDV sử dụng hóa đơn này làm chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí theo đúng quy định.

  Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

 Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT8;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 09:58:13 03/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:58:59 03/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan