Công văn 35354/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35354/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Địa chỉ: 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,
TP Hà Nội; MST: 0106111648)

  Trả lời công văn số 71/CV/NCLS-VP đề ngày 26/4/2023 của Viện Nghiên cứu Lâm sinh (sau đây gọi tắt là “Viện Nghiên cứu”) đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định rừng tự nhiên, rừng trồng bị hủy hoại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị đinh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:
  + Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:
  “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
  Trường hợp Viện nghiên cứu cung cấp dịch vụ giám định rừng tự nhiên, rừng trồng bị hủy hoại không thuộc trường hợp quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.
  Đề nghị Viện Nghiên cứu căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với dịch vụ mà đơn vị cung cấp và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.
  Trường hợp Viện Nghiên cứu có vướng mắc về chính sách thuế, Viện Nghiên cứu có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 3 để được Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng NVDTPC;
  • Phòng TKT3;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:24:16 24/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:24:16 24/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan