Công văn 35355/CTHN-TTHT v/v xuất hóa đơn GTGT

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35355/CTHN-TTHT

V/v xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO
(Địa chỉ: số 4, Phổ Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội- MST: 0100106169)

  Trả lời công văn số 929/2023/CV-P.TĐ đề ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Cong nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO (gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về xuất hóa đơn GTGT Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  • Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

  “1. Khi hán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyến nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

  • Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

  + Tại Điều 7 quy định về giá tính thuế:

  1. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

  Trường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng thì phải lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê văn phòng bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng áp dụng theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với dịch vụ mà đơn vị cung cấp và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

  Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tảỉ trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng — CONINCO được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT8;
  • Phòng NYDTPC;
  • Website Cục Thưế;
  • Lưu: VT,TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 10:04:55 26/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:04:55 26/05/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan