Công Văn 8175/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế – Công ty cổ phần – Tổng công ty nước – Môi trường Bình Dương

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 8175/CTBDU-TTHT

V/v chính sách thuế

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP – Tổng Công ty Nuớc – Môi Trường Bình Dương
Địa chỉ: số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
MST: 3700145694

        Cục Thuế nhận được văn bản số 513/TCTBWE -TCKT ngày 26/04/2023 cùa Công ty CP Tổng Công ty Nước – Môi Trường Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) vướng mắc về việc hướng dẫn xuất HĐDT.

Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 15, Nghi định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ có quy định:

“Điều 15. Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

        …

        4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua cổng thông tin điện tử cùa Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này. ”

Căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghi định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 cùa Chính phủ có quy định:

  “Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

        …

        2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã giao cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

        a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HDDT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời về nguyên tắc cho Công ty như sau:

Trường hợp Công ty thay đổi tên Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cồ phần, với mã số doanh nghiệp: 3700145694, thaỵ đổi lần thứ 18 ngày 20/04/2023 thì Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với hóa đơn đầu ra đã xuất sai sót về tên thì Công ty thực hiện theo điểm a, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùa Chính phủ và khách hàng của Công ty được sử dụng hóa đơn nêu trên để làm căn cứ khai thuế GTGT và hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với phòng Thanh tra – kiểm tra thuế số 3 (số điện thoại: 0274.3825030) và cung cấp hồ sơ, thông tin để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Binh Dương hướng dẫn cho Công ty biết để thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • BLĐ Cục (Email B/c);
  • Phòng TTKT 1 …5 (Email);
  • Lưu: VT, Phòng TTHT (Sơn).

Ngày đăng: 13:50:15 09/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:50:36 09/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan