Công Văn 4227/CTBDU-TTHT hướng dẫn thông tin trên hóa đơn điện tử – Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4227/CTBDU-TTHT

V/v thông tin trên hoá đơn điện tử

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông
Địa chỉ: Khu ĐT mới thuộc Khu LH CN DV & ĐT Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phổ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Mã số thuế:3701807809

       Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn 184/ĐHQTMĐ-KTTC ngày 28/02/2023 của Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (viết tắt “Trường”) về thông tin trên hoá đơn điện tử. Qua nội dung công văn của Trường, Cục Thuế có ý kiên như sau:

       Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn chứng từ như sau:

       + Tại điểm a, Khoản 5, Điều 10 quy định về tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua:

       “5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

       a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

       Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP” “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. ”

       + Tại điểm a, Khoản 2, Điều 19 quy định về xử lý hoá đơn sai sót:

       “2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

       a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã cùa cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. ”

       Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Trường như sau:

       Trường hợp Trường nhận hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từ nhà cung cấp thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

       Trường hợp hoá đơn có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã cùa cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

       Đề nghị Trường căn cứ địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, đối chiếu với thông tin trên hoá đơn đầu vào để thực hiện theo quy định.

       Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị liên hệ và gửi hồ sơ tới Phòng Thanh – Kiểm tra số 5 (Liên hệ: 0274.3824241) để được hỗ trợ giải quyết.

       Trên đây là ý kiến cùa Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời Trường biết để thực hiện.

Nơi nhận:

– Như trên;

–  LĐ Cục Thuế (Email b/c);

–  P.TTKT1 .5 (Email);

–  Lưu: VT; phòng TTHT (Duy).

 

Ngày đăng: 14:17:48 13/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:48:23 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan