Công Văn 6471/CTBDU-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn sai thời điểm – Công ty TNHH Shinning Star Printing and Packaging Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6471/CTBDU-TTHT

V/v xuất hóa đơn sai thời điểm

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SHINNING STAR PRINTING AND PACKAGING VIỆT NAM

Địa chỉ: số 06. VS1PII-A, đường số 16, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore,

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

MST: 3702178254

      Cục Thuế nhận được văn bản số 01-23/CV-23 ngày 27/3/2023 của Công ty hỏi về việc xuất hóa đơn sai thời điểm. Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

      – Căn cứ Nghị định số 123/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

      + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

      “1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện từ thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này

      + Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

      “1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

      – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT:

      + Tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT

      “1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền… ”

      + Tại Khoản 8 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

      “8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

      Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. ”

      – Căn cứ Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

      “1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

      a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiên nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

      b)…”

      3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa dưddơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

      4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

      a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;… ”

      Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn nguyên tắc như sau:

      Trường hợp nếu Công ty bán hàng thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp Công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

      Trường hợp Công ty có phát sinh thuế GTGT đầu vào trong kỳ nào thì thực hiện kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó theo quy Khoản 8 Điều 14 Thông tự số 219/2013/TT-RTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

      Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các văn bản quy định pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

      Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra – kiểm tra thuế số 4 Cục Thuế tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3899678) cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

      Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tinh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BLĐ Cục (Email );

– Phòng TTKT 1-5 (Email);

– Lưu: VP, TTHT (Khang)

Ngày đăng: 10:45:40 17/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:40:41 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan