Công văn 1293/TCT-VP ngày 12/4/2023 thực hiện Công điện về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1293/TCT-VP
V/v triển khai thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế. 

  Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công điện, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai ngay các nội dung công việc. Cụ thể như sau:

    1. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Thuế phổ biến, quán triệt và triển khai toàn diện, hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BTC đến toàn thể cán hộ, công chức trong đơn vị để nắm rõ và nghiêm túc thực hiện. Tiến hành phân công, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Công điện tới từng đơn vị, cá nhân, thiết lập chế độ báo cáo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế trước ngày 30 hàng tháng.

    2. Giao Vụ TTHT, Tạp chí Thuế, Văn phòng và các Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế về hóa đơn điện tử dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền bằng phương thức điện tử (Cổng Thông tin điện tử, báo điện tử, fanpage, xây dựng clip, video…) nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế. Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, hậu quả pháp lý khi mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế và công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

   3. Giao Vụ TTHT chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị và Cục Thuế địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

   4. Giao Cục TTKT, Cục Thuế DNL, Cục Thuế địa phương triển khai các biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể tới từng cán bộ, công chức trong việc quản lý giám sát, kiểm tra việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng mua bán hóa đơn điện tử, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

   5. Giao Cục CNTT thực hiện rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hóa đơn điện tử trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Bộ phê duyệt trong tháng 5/2023. Tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống Hóa đơn điện tử. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống Hóa đơn điện tử.

   6. Giao Cục CNTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan (DNL, KK, DNNCN, TTKT, Ban QLRR,…) phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử, từ đó phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

   7. Các Vụ, đơn vị liên quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các Bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

   8. Thủ trưởng các Vụ/đơn vị liên quan, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 11/04/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn.

  Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổng cục để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (để b/c);
– Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, VP.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:31:00 04/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:32:25 04/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan