Công văn số 633/CTBDI-TTHT Cục Thuế Bình Định trả lời Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên V/v xuất hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————– —————–
Số: 633/CTBDI-TTHT Bình Định, ngày 08 tháng 03 năm
V/v xuất hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

 

Kính gửi: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Địa chỉ: 35 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được Công văn xin giải đáp thắc mắc số 28/PVNTBTN-TH của Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Phân viện), MST: 4100259275, về việc “Xuất hóa đơn giảm trừ doanh thu”.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xuất hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy:

“ Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SSHĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2018, năm 2019, Phân viện đã xuất hóa đơn và gửi cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, nay phải điều chỉnh giảm 1 phần giá trị khối lượng đã xuất hóa đơn theo phê duyệt quyết toán hoàn thành của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì:

1. Phân viên và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung điều chỉnh giảm giá trị nghiệm thu 51.780.000 đồng theo phê duyệt quyết toán hoàn thành của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Phân viện xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC để thay thế cho hóa đơn giấy đã lập năm 2018 hoặc năm 2019. Nội dung hóa đơn ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”, doanh thu trên hóa đơn đúng bằng giá trị còn lại sau khi giảm 51.780.000 đồng.

Đồng thời thông báo việc thay thế này với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SSHĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời để Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Phòng KTNB;
– Lưu: VT, PTTHT.

 

Ngày đăng: 14:40:17 10/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 09:38:15 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan