Hướng dẫn cập nhật mật khẩu trang Quản lý hóa đơn

Hướng dẫn ký điện tử trên biên bản hủy/ điều chỉnh/ thay thế