Hóa đơn chi hộ, thu hộ nhân viên có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN?

  Trả lời Công văn số 14022023/CV/PIXELZ của Công ty TNHH PIXELZ (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn chi hộ, thu hộ nhân viên có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN, ngày 27/2/2023 Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  – Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu hộ, chi hộ cho người thân của nhân viên, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Công ty.
  Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng quy định.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 16:07:53 28/07/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 16:07:53 28/07/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan