Công văn 42502/CTHN-TTHT v/v thuế suất hóa đơn GTGT đối với hoạt động xây dựng

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42502/CTHN-TTHT 

V/v thuế suất hóa đơn GTGT đối với hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng (Đ/c: Số 157 Trần Phú, p. Văn Quản, Q. Hà Đông, TP Hà Nội – MST: 0500233394)

  Trả lời công văn số 1206/CV-HT ngày 12/06/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hướng dẫn lập hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

  + Tại Điều 1 quy định giảm thuế GTGT:

  “ 1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:…

  1. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

  a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. ”

  + Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

  “1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

  Điều 1. Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  Điều 2. Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. ”

  + Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

  • Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Khoản 4 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:

  “4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:…

  c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đom là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

  – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

  + Tại Khoản 5 Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT

  “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

  + Tại Điều 11 hướng dẫn thuế suất GTGT 10%:

  “Điều 11. Thụế suất 10%

  Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này… ”

  Căn cứ các quy định trên, trường họp Công ty phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu (02/6/2023), bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định sau ngày 31/12/2022 thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ. Công ty lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ với thuế suất 10%.

  Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tể và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TTKT9;
  • Phòng NVDTPC;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 13:43:18 21/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:43:18 21/06/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan