Công văn 3415/CTBDI-TTHT – Về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại – Cục Thuế Bình Định

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3415/CTBDI-TTHT
V/v lập hóa đơn chiết khấu thương mại
 

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển Maia Quy Nhơn.

(Địa chỉ: Điêm số l, KDL biên Nhơn Lý – Cát Tiên, KKT Nhơn Hội, xã Cát Tiễn, huyện Phù Cái, tỉnh Bình Định)

 

Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn số 05/2022/MAIA QN ngày 26/10/2022 và số 06/2022/MAIA QN ngày 27/10/2022 của Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển Maia Quy Nhơn hỏi về lập hóa đơn khi mua hàng có chiết khấu thương mại.

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn:

“d) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách; hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng. ”;

– Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về giá tính THUẾ GTGT khi có chiết khâu thương mại:

“Điều 7. Giá tính thuế

  1. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điêu này bao gốm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hướng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chính kèm bảng kê các số hóa đơn cần điễu chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đâu ra, đầu vào. … ”;

Đối chiếu với quy định trên, thì:

– Đối với hóa đơn số 72142 theo công văn hỏi 05/2022/MAIA QN Công ty Mega xuất hóa đơn cho đơn vị có chiết khấu thương mại nhưng trên hóa đơn không thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại là không đúng quy định. Đơn vị yêu cầu Công ty Mega lập hóa đơn thay thế hóa đơn số 72142 thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại.

– Đối với hóa đơn số 50008 theo công văn hỏi 06/2022/MAIA QN đơn vị không mua hàng nhưng Công ty Mega vẫn xuất hóa đơn giao cho đơn vị là không đúng quy định về nguyên tắc lập hóa đơn. Trường hợp này, đơn vị yêu cầu Công ty Mega làm thủ tục hủy hóa đơn số 50008 và số 79580 đã xuất ghi tên đơn vị và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển Maia Quy Nhơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– CN Công ty Mega
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Phòng TTKT1, KTNB;
– Website Cục Thuế Bình Định;
– Lưu: VT, TTHT.

CỤC TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Đẩu

 

 

Ngày đăng: 13:32:32 14/11/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 09:41:04 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan