Phụ lục III-3 – Thay Đổi Chủ Hộ Kinh Doanh

Phụ lục III-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN HỘ KINH DOANH

_______

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…….., ngày …. tháng … năm …..

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi hằng chữ in hoa): …………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đấng ký hộ kinh doanh:……………………………………………………………….

Cấp lần đầu ngày: …./…/…. tại: ………………………………………………………..

Thay đổi lần cuối ngày: …./…/…. tại: ………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………………..Fax (nếu có):………………………………………………

Email (nếu có):………………………………………………………… Website    (nếu có):………………….

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành viên hộ gia đình uỷ quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh
Tặng cho hộ kinh doanh
Bán hộ kinh doanh
Thừa kế hộ kinh doanh

1. Người tặng cho/Người bán/Người chết/Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi;

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………… Giới   tính: ……….

Sinh ngày: …………. /……. /……… Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: …………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân
Căn cước công dân
Hộ chiếu
Loại khác (ghi rõ):………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………… Ngày hết hạn (nếu có):………….

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):………………………………. Email (nếu có):………………………………………….

2. Người được tặng cho/Người mua/Người thừa kế/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………… Giới    tính: ………

Sinh ngày: …………. /…….. /………. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: …………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân
Căn cước công dân
Hộ chiếu
Loại khác (ghi rõ):……………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có): ………….

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………………………… Email   (nếu có):……………………………….

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/NGƯỜI MUA/NGƯỜI THỪA KẾ/CHỦ HỘ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)1

CHỦ HỘ KINH DOANH TRƯỚC KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)2

 

 

 

———————–

1 Người được tặng cho/Người mua/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

2 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

Tải mẫu văn bản tại đây

Ngày đăng: 17:50:09 13/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:38:24 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”