Phụ lục III-2 – Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Phụ lục III-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./TB
ngày    tháng     năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch .…………… [1]

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ……………………

Cấp lần đầu ngày: …./…./…….  tại: ………………………………………

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: …………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………   Fax (nếu có): ……………………..

Email (nếu có): ………………………………..Website (nếu có): …………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

       Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)[2]

 

 

 

 

………………………..

 

[1] – Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ trụ sở mới.

– Các trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh còn lại theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

[2] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Tải mẫu văn bản tại đây.

Ngày đăng: 17:21:27 13/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:39:24 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”