Mẫu số: 07/XN-NPT-TNCN BẢNG KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Mẫu số: 07/XN-NPT-TNCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục

BẢNG KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……… ……

Họ và tên người nộp thuế: ………………… …………………

Mã số thuế: ………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: ………….

Nơi cấp: ………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT Họ và tên

người phụ

thuộc

 

Ngày,

tháng,

năm

sinh

 

Số

CMND/ CCCD

Hộ

chiếu

 

Quan hệ

với người

khai

 

Địa chỉ

cư trú

của

người

phụ

thuộc

 

Đang

sống

cùng

với tôi

 

Không nơi

nương tựa, tôi

đang trực

tiếp nuôi

dưỡng

1
2

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                                        …, ngày … tháng …. năm ….

                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN

      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường………… xác

nhận người được kê khai trong biểu

(nêu trên) hiện đang sống cùng ông

(bà)………………………. tại địa

chỉ………………………………./.

 

, ngày … tháng … năm …

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG

(nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..……

xác nhận người được kê khai trong

biểu (nêu trên) không nơi nương tựa,

đang sống tại địa chỉ………………/.

 

, ngày … tháng … năm …

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.

Tải mẫu văn bản tại đây

Ngày đăng: 10:15:06 17/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:18:04 17/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan