Hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy CS, Giấy BT và Giấy KSK lái xe trên CTN dữ liệu HT Thông tin giám định BHYT

BHXH Việt Nam vừa có Hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và Giấy khám sức khoẻ lái xe trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Tại Công văn số 507/BHXH-CNTT về phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, BHXH Việt Nam đã có Hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khoẻ lái xe trên Cổng tiếp nhân dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT. Cụ thể,

Tạo lập giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe

Lưu ý: Cơ sở KCB cần đăng ký chứng thư số tại chức năng Danh mục/Danh mục tại CSKCB/Danh mục khác tại CSKCB/Danh mục chứng thư số trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT trước khi thực hiện ký số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và Giấy khám sức khỏe lái xe.

1. Giấy chứng sinh

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy chứng sinh

Bước 3. Chọn Thêm mới để tạo mới Giấy chứng sinh, màn hình hiển thị như sau:

Trong đó, chi tiết các thông tin như mô tả tại mục 2.2 Mô tả cấu trúc dữ liệu.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 hoặc Lưu & in để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 và in Giấy chứng sinh.

Bước 5. Chọn để ký số Giấy chứng sinh

Bước 6. Chọn Đồng ý để ký số.

Bước 7. Nhập mật khẩu và chọn Đăng nhập.

Bước 8. Chọn thư mục để lưu file XML Giấy chứng sinh đã được ký số.

Bước 9. Chọn OK để hoàn tất ký số.

Bước 10. Chọn để in Giấy chứng sinh.

2. Giấy báo tử

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy báo tử. Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3. Chọn Thêm mới để tạo mới Giấy báo tử, màn hình hiển thị như sau:

Trong đó, chi tiết các thông tin như mô tả tại mục 2.3 Mô tả cấu trúc dữ liệu.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 hoặc Lưu & in để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 và in Giấy báo tử.

Bước 5. Chọn để ký số Giấy báo tử

Bước 6. Chọn Đồng ý để ký số.

Bước 7. Nhập mật khẩu và chọn Đồng Ý.

Bước 8. Chọn thư mục để lưu file XML Giấy báo tử đã được ký số.

Bước 9. Chọn OK để hoàn tất ký số.

Bước 10. Chọn để  in Giấy báo tử

3. Giấy khám sức khỏe lái xe

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Giấy khám sức khỏe lái xe. Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3. Chọn Thêm mới để tạo mới Giấy khám sức khỏe lái xe, màn hình hiển thị như sau:

Trong đó, chi tiết các thông tin như mô tả tại Phục lục 02 ban hành kèm theo công văn số 3829/BHXH-CNTT ngày 15/12/2022 của BHXH Việt Nam.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 hoặc Lưu & in để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 và in Giấy khám sức khỏe lái xe.

Bước 5. Chọn để ký số Giấy khám sức khỏe lái xe.

Bước 6. Chọn Đồng ý để ký số.

Bước 7. Nhập mật khẩu và chọn Đồng Ý.

Bước 8. Chọn thư mục để lưu file XML Giấy báo tử đã được ký số.

Bước 9. Chọn OK để hoàn tất ký số.

 

 

Ngày đăng: 09:17:59 19/04/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 15:32:15 10/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan