HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

Để giúp cho công tác quản lý thuế khai và nộp thuế đối với người nộp thuế là của kinh doanh cá nhân, kinh doanh năm 2022 có hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn khai thuế nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán theo Thông tư số 40 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ trừ trường hợp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế và nộp thuế như sau:

1. Khai thuế:

Hộ khoán khai thuế khoán ổn định 1 lần 1 năm đến tổ công tác tiếp nhận thay thế đặt tại Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn theo tờ khai mẫu 01/CNKD do cơ quan thuế cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 40 năm 2021 ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh bao gồm:

  • Hộ đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại.
  • Hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán.
  • Hộ có biến động trong năm.
  • Hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai.
  • Hộ khoán thay đổi ngành nghề.
  • Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm.

Khi nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD đến đội thuế Liên Xã phường hoặc bộ phận một cửa chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế hoặc thay đổi ngành nghề hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

Căn cự xác định thuế khoán bao gồm:

  1. Hồ sơ khai thuế của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự kiến doanh thu và mức thuế khoán của năm tính thuế.
  2. Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.
  3. Ý kiến tham vấn của hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn.
  4. Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ hội đồng tư vấn thuế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã phường thị trấn hộ khoán và các tổ chức cá nhân khác

2. Hướng dẫn nộp thuế khoán:

Hộ khoán nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu nếu có theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế thông báo nộp tiền của cơ quan thuế được gửi đến hộ khoán chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm 2022 đối với hộ ổn định từ đầu năm hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và hộ có biến động trong năm.

Trường hợp hộ ổn định đầu năm sẽ được cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền kèm theo bản công khai danh sách các hộ khoán trong cùng địa bàn ngành hàng.

Trường hơp cơ quan thuế đã thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì không gửi bản công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn ngành hàng.

Hộ khoán truy cập vào cổng thông tin của cơ quan thuế để tra cứu đối chiếu, có ý kiến đối với bản công khai nêu trên.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, trường hợp hội khóan mới ra kinh doanh hoặc có biến động chức năng thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn, sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hộ khoán được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước để làm căn cứ xác định hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp hộ khoán nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì được nhận chứng từ thu Thuế từ tổ chức ủy nhiệm thu.

Hộ khoán có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng Etax Mobile thông qua liên kế của ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

3.Sử dụng hóa đơn:

Hộ khoán không phải thực hiện chế độ kế toán và nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị cơ quan thuế phát theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế cấp hóa đơn chứng từ hợp đồng hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Đối với hộ khóa nếu có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Cơ quan thuế công khai thông tin hộ khoán:

– Lần 1 từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

– Lần 2 chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2022 đến hết năm.

Thông tin công khai bao gồm:

– Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế

– Danh sách hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế

Địa điểm và hình thức công khai thông tin:

Niêm yết tài liệu công khai tại bộ phận một cửa của chi cục thuế, chi cục thuế khu vực, Ủy ban nhân dân quận huyện tại cửa cổng hoặc địa điểm thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin địa điểm thích hợp của trụ sở Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, trụ sở nộp thuế ban quản lý chợ gửi tài liệu công khai đến Hội đồng Nhân dân và mặt trận tổ quốc quận huyện xã phường thị trấn.

Đăng công khai thông tin hộ khoán của từng địa bàn trên trang thông tin điện tử ngành thuế hộ khoán có thể tra cứu thông tin công khai trên ứng dụng Etax mobile hoặc truy cập vào địa chỉ http://gdt.gov.vn để được biết thêm chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến chi cục thuế các khu vực, thành phố để hướng dẫn thực hiện.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 10:58:49 15/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:25:38 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan