Giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

………., ngày ….. tháng… năm …..; chúng tôi gồm có:

   I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên: Ông/ Bà ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………….  Dân tộc: ……………………….  Quốc tịch: …………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân …………………………………………………

Ngày cấp: ……………   Nơi cấp: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..

  II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:  Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………..        Dân tộc: Kinh              Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………………..                   Nơi cấp: ……………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..

  III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

  Nộp và nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

  IV. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

 

 

           

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 

 

                     

Tải mẫu văn bản tại đây.

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 17:34:24 24/11/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 10:37:30 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”