Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   357/TB-DNL
 
Hà Nội, ngày   19 tháng 11  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thực hiện chức năng quản lý thuế đối với đối tượng là Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là Nhà cung cấp nước ngoài) tại Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày  08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.

(Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đính kèm)

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);

– Lãnh đạo Cục (để báo cáo);

– Website TCT;

– Lưu: VT, KK (02b).

 

TL. CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KÊ KHAI – KẾ TOÁN THUẾ VÀ CƠ SỞ

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP LỚN

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

Thông báo số 357/TB-DNL (file tiếng Việt – tiếng Anh) đính kèm: Download

Ngày đăng: 09:04:06 24/11/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 10:38:10 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan