Công Văn giải trình bị treo tiền BHXH

 

Đơn vị:
Mã đơn vị: ………

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày …. tháng ……  năm 20….

 

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ………

– Tên đơn vị:

– Mã số quản lý:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

Nội dung:

Ngày ………, Công ty chúng tôi có nộp tiền bảo hiểm tháng ….. với số tiền là …….đ (bằng chữ: ………………..) vào số tài khoản …….. – Ngân hàng ….. Chi nhánh …. của Bảo hiểm xã hội ……… nhưng vẫn chưa được trừ số tiền bảo hiểm này trên hệ thống.

Lý do:

Nguyên nhân của việc chưa được trừ đó là do kế toán sơ suất khi chuyển nộp tiền BHXH ghi thiếu mã số đơn vị (……….) vào phần nội dung nộp tiền. Vì vậy, số tiền ……đ vẫn còn bị treo trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội ………

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội ………. để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội ……… chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH  tháng …… của Công ty ………… .

Xin trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ đi kèm

Ủy nhiệm chi (photo)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu văn bản tại đây.

 

Ngày đăng: 09:40:57 17/08/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:17:24 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”