Chọn Số Dòng Thể Hiện Trên Hóa Đơn Matbao-invoice (phiên bản 1.0)

Nếu hóa đơn thể hiện nhiều dòng mặt hàng hóa và dịch vụ dẫn đến trên hóa đơn các số dòng không phân bổ đều và dẫn đến đứt trang hoặc dư trang trắng.

Để khắc phục cho sự cố trên, bạn sẽ thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Cấu hình số dòng trong mục Cài đặt cấu hình hệ thống => chức năng này giúp bạn chọn số dòng mong muốn thể hiện trên trang cuối cùng nếu hóa đơn nhiều trang hoặc đối với hóa đơn chỉ có 1 trang.

Sau khi chọn số dòng thể hiện, bạn nhấn Lưu Cấu Hình.

Bước 2: Bấm xem hóa đơn muốn chỉnh -> chọn Lưu để hóa đơn cập nhật lại cấu hình vừa lưu xong.

Nếu thành công thì trang cuối cùng của hóa đơn nhiều tranghóa đơn chỉ có 1 trang sẽ thể hiện số dòng đúng như bạn đã cấu hình.

Bước 3: Để chỉnh số dòng thể hiện trên hóa đơn nhiều trang (trừ trang cuối), bạn sẽ bấm xem hóa đơn và chọn số dòng muốn thể hiện -> Lưu.

Lưu ý: Tối đa là 22 dòng.

Lúc này những trang hóa đơn sẽ được cập nhật lại số dòng mà bạn vừa mới chọn, riêng trang cuối sẽ lấy số dòng đã được cấu hình trong mục Cài đặt cấu hình hệ thống.

Vì vậy, tùy theo số dòng thể hiện trên hóa đơn mà bạn sẽ cấu hình và chọn số dòng cho phù hợp để tránh sự cố bị đứt trang và dư trang trắng.

Ngày đăng: 16:00:37 22/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 16:39:27 10/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan