Cá nhân thu nhập 2 nơi không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì tự quyết toán thuế TNCN ở đâu

 

Cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán, là một trong những trường hợp sau:

  • Cá nhân không ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại tổ chức nào nhưng có thu nhập vãng lai chịu thuế thu nhập.
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ thuế 10% tại nơi nhận được thu nhập vãng lai, MUỐN quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai.
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng chưa khấu trừ thuế TNCN tại nơi nhận được thu nhập vãng lai (chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN hoặc đến mức phải khấu trừ thuế TNCN nhưng không khấu trừ).
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.
  • Nếu các cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức chi trả thu nhập thì các cá nhân phải tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

 

Cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN, có thu nhập nhiều nơi thì quyết toán ở cơ quan thuế nào?

Theo điểm C, khoản 3, Đđiều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Nơi nộp hồ sơ khai thuế quý

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Vậy khi cá nhân có thu nhập nhiều nơi không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thứ TNCN thì chọn cơ quan thuế nộp tờ khai như sau:

  • Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh thì chọn Cơ quan thuế có đăng ký giảm trừ gia cảnh để quyết toán thuế TNCN.
  • Ngược lại thì chọn Cơ quan thuế nơi thường trú hoặc tạm trú.

 

Hồ sơ cần chuẩn bị để tự quyết toán thuế TNCN:

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN (TT80/2021)

2. Phụ lục Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc).

3. Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm; số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

4. Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

5. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký)

6. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Thời gian quyết toán thuế TNCN:

  • Đối với  tổ chức: Quyết toán thuế TNCN trước ngày 31.03 – hạn chót báo cáo tài chính
  • Đối với cá nhân: nộp tờ khai và bổ sung hồ sơ trước ngày 30.04

Ngày đăng: 11:21:19 25/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 15:56:11 28/03/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan