BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..…………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

  1. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..…………

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………………………………………

  1. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..…………

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………………………………………

  1. Ông, bà………………………………………..Giới tính ……………………………..Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………………… Nơi cấp …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích góp vốn: ………………….…………………………………………………………………………………
  2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………………………………..…….
  3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………………………………..…………
  4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………………………………………………….
  5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………..…
  6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ………………………………………………………………………………..…………

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

Tải mẫu văn bản tại đây.

 

Ngày đăng: 08:47:36 14/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:35:55 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”