BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN HỘ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN HỘ KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….……….. tại …………………………………………..………………………..……………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

 1. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………………..……………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..………… ……………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………………………………………………………..

 1. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: …………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..………….…………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….…………………………………………………………..……….

 1. Ông, bà………………………………………..Giới tính ……………………………..Quốc tịch: ………………………..…….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….………..…….

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………………… Nơi cấp …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….………….

Nội dung họp thỏa thuận như sau:

 1. Mục đích góp vốn: thành lập Hộ kinh Doanh.
 2. Nghề nghiệp hoạt động kinh doanh chính: …………………………………………………..……………….
 3. Số vốn góp: ……………………………………………………..……………………………………..………………………….
 4. Loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………………………………..…….……….
 5. Thời hạn góp vốn: ….………………………………………………………………………………………..……………..
 6. Cử ông bà: đại diện người quản lý phần vốn góp
 7. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………..….…
 • Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);”
 • Địa điểm kinh doanh và tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên
 1. Nguyên tắc chia lợi nhuận:

Các bên thống nhất chia lợi nhuận theo nguyên tắc sau: …………………………………………………

 Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

Tải mẫu văn bản tại đây.

Ngày đăng: 08:55:23 14/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:35:11 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”